Skip to content

Behandling av personopplysninger og behandlingsansvarlig

Personopplysninger er enhver opplysning som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, og alt annet som gjelder personen.

Behandling av personopplysninger vil være enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Det er Forusklinikken, org. nr. 915 955 800, som er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. Du kan kontakte Forusklinikken.no på post@forusklinikken.no

Hvorfor trenger vi personopplysninger?

Vi har behov for personopplysninger for å kunne yte tjenester til våre brukere og ha kontakt med leverandører og samarbeidspartnere. Våre tjenester er spesialtilpasset for å gi et godt grunnlag for å sammenligne pris og betingelser fra ulike selskaper i ulike bransjer. For at vi skal innhente tilbud eller foreta produkt- og tjenestesammenligninger vil vi i de tilfellene det er aktuelt være avhengig at våre skjemaer tilfredsstiller kravene til selskapene som vi samarbeider med. For å gjøre tilbudene/sammenligningen så korrekte og konkrete som mulig må vi derfor få informasjon fra våre brukere, herunder også personopplysninger.

Formålet med å innhente personopplysninger fra våre brukere, er å identifisere brukeren og for å kunne gi tilbudene og sammenligningene brukeren etterspør. Innhenting av personopplysninger er til enkelte tjenester helt nødvendig for at vi og at våre leverandører og samarbeidspartnere skal kunne gi riktig tilbud.

Hvem behandler vi personopplysninger om og hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler personopplysninger om følgende grupper personer:

Brukere av våre tjenester

Vi behandler personopplysninger om brukere av våre tjenester ved at brukerne gir informasjon ved å be om tilbud på tjenester eller legge inn omtaler på våre sider. Vi kan også behandle personopplysninger i tilknytning til at brukere er i kontakt med oss i ulike sammenhenger. Vi behandler kun de opplysninger som brukerne selv gir til oss, samt navnet på brukeren, dennes epostadresse og telefonnummer, hvor bl.a. disse benyttes for å verifisere brukerne i forbindelse med omtaler. Brukerne kan velge selv om de vil benytte reelt navn, og brukere kan også benytte epostadresse som ikke viser personnavn.

I forbindelse med at brukere ønsker tilsendt tilbud om tjenester fra våre leverandører, så ber vi om navn, kontaktopplysninger, herunder adresse, epostadresse og telefonnummer, fødselsnummer (herunder fødselsdato) samt informasjon som er relevant for den enkelte forsikring det ønskes tilbud på. Denne informasjonen videresendes til de aktuelle leverandørene for at disse skal sende tilbud. Leverandørene er å anse som behandlingsansvarlige, så det vil skje en overføring av personopplysningene fra oss til leverandørene. Brukerne velger selv hvilke selskap som skal motta opplysningene og få mulighet til å sende tilbud.

For enkelte tjenester må vi samle inn og behandlet personnummer i tillegg til fødselsdato (samlet er dette fødselsnummeret). Etter personopplysningsloven § 12 kan fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler bare behandles når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering. For at leverandører og samarbeidspartnere skal kunne gi et bindene og riktig pristilbud, og for å vurdere om brukeren er kvalifisert for spesielle rabatter (f.eks. gjennom arbeidsgiver) må fødselsnummer oppgi for identifiseringsformål. Det er imidlertid valgfritt og derfor frivillig å oppgi fødselsnummeret.

Vi registrerer også generell informasjon om hvordan våre tjenester brukes ved å samle inn teknisk informasjon gjennom tjenerlogger og andre verktøy. Eksempler på dette er informasjon om operativsystem, nettleserversjon, IP-adresser, informasjonskapsler og andre identifikasjonsfiler. På denne måten kan vi enklere avdekke tekniske feil, tilpasse innholdet etter enheten som benyttes (f.eks. mobil eller nettbrett) og forbedre innholdet og tjenesten best mulig etter brukernes bruks- og interessemønster. Slik informasjon vil som regel ikke være mulig å knytte til enkeltpersoner, og derfor ikke personopplysninger. For mer informasjon hvordan du sletter eller hindrer informasjonskapsler «Cookies» kan du besøke AllAboutCookies.org

Det presiseres at det er frivillig å gi oss personopplysninger, men det er en forutsetning å motta tilstrekkelig og korrekte opplysninger for å kunne gi våre leverandører nødvendig informasjon for å gi et riktig tilbud.

Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere, herunder også kontaktopplysninger knyttet til potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Det vil da kun bli behandlet kontaktopplysninger, som navn, epost, telefonnummer mv., samt hvilken leverandør og samarbeidspartner vedkommende er knyttet til.

Vi behandler slik informasjon enten for å oppfylle lovmessige plikter, som plikter etter regnskapslovgivningen, eller etter en berettiget interesse vi har ved å drive forretningsvirksomhet. Vi har i sistnevnte tilfelle vurdert at vår interesse av å behandle personopplysningene vil kunne gjennomføres uten at dette går på bekostning av de registrertes interesser og grunnleggende friheter. Dette fordi behandlingen er begrenset og gjelder i liten grad følsomme personopplysninger.

Vi vil behandle informasjon om kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere så lenge vårt avtaleforhold og samarbeid med leverandøren og samarbeidspartneren består, og vil deretter slette opplysningene såfremt det ikke foreligger lovmessig plikt til å oppbevare opplysningene, som f.eks. i regnskapssammenheng.

Hvordan og hvor lenge behandles informasjonen?

Forusklinikken.no oppbevarer personopplysninger på sikker måte, og har iverksatt både organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre personopplysninger. Vi sender ikke dine personopplysninger via usikre kanaler som f.eks. ukryptert e-post. Vi oppbevarer, krypterer og tilgjengeliggjør personopplysningene i våre egne systemer. Det betyr at vi har full kontroll på hvor personopplysningene eksisterer, og hvem som har tilgang. Vi utleverer aldri personopplysninger til andre, herunder leverandører og samarbeidspartnere, uten at den registrerte har eksplisitt samtykket til slik utlevering eller at vi har rettslig plikt til slik utlevering.

Personopplysninger skal etter personvernregelverket slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dette innebærer at vi ikke lagrer informasjon lengre enn vi anser som nødvendig eller den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når formålet med behandlingen er oppfylt anonymiserer og sletter vi alle personopplysninger. Se for øvrig ovenfor med mer om hvor lenge personopplysninger behandles for de enkelte behandlingene.

Hvem har tilgang til personopplysningene?

Det er kun autorisert personell hos Forusklinikken AS  og leverandør eller samarbeidspartner som brukere velger å bestille/sammenligne en avtale hos som gis tilgang til personopplysninger.

Alle våre leverandører og samarbeidspartnere hvor personopplysninger utveksles må inngå avtale som sikrer konfidensialitet og lovmessig behandling av personopplysninger som regulerer hvordan de kan formidle, behandle og oppbevare personopplysninger.

Rettigheter for de registrerte

De personene vi behandler personopplysninger om (de registrerte), har rett til å få innsyn i om vi behandler personopplysninger om dem, hvordan vi behandler personopplysninger (som beskrevet i denne erklæringen) og få tilgang til opplysningene om de ønsker.

Er det personopplysningene vi har samlet inn feil, kan registrerte be om at personopplysningene blir rettet.

I noen tilfeller kan de registrerte kreve at vi sletter opplysninger om dem. En slik rett har de registrerte blant annet når behandlingen er basert på samtykke som den registrerte trekker tilbake. I noen tilfeller kan de registrerte be om at vi begrenser eller slutter med behandlingen av personopplysninger om dem. Dersom vi fremdeles har behov for opplysningene, bl.a. etter lovmessig plikt, så vil vi ikke kunne slette opplysningene før behovet er opphørt.

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese på Datatilsynets nettsider. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger.

Endringer i informasjon

Vi vil stadig arbeide med å utvikle og tilpasse vår behandling av personopplysninger. Ved endringer vil vi endre informasjonen ovenfor tilsvarende.